• Çalı Mahallesi Turuncu Cd. No:7/1 16110 Nilüfer Bursa Türkiye

KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metninin (“Aydınlatma Metni”) amacı, kişisel verilerinizin ve özel nitelikli kişisel verilerinizin (kişisel veri ile özel nitelikli kişisel veri bundan böyle birlikte “Kişisel Veriler” olarak anılacaktır), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), ikincil mevzuat, ilgili diğer mevzuat ve Kişisel Verilerin Korunması Kurul’u kararları ile diğer yetkili merci kararları kapsamında, veri sorumlusu olarak MER-AL MANİSA SAC OTOM. İTH. İHR. SAN VE TİC. LTD.ŞTİ(“Şirket”) tarafından işlenmesinin kapsamı hakkında tarafınıza bilgi vermektir.

 1. Kişisel Veriler’in İşlenmesi

KVKK’nın 3. maddesi uyarınca, Kişisel Veriler’in işlenmesi; Kişisel Veriler’in tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem anlamına gelmektedir.

 1. Kişisel Veriler’in İşlenmesinin Amaçları

Şirket’imizce toplanan Kişisel Veriler’iniz;

 • Şirket’imiz tarafından gerçekleştirilecek işe alım süreçlerinin yürütülmesi,

 • Şirket’imiz tarafından gerçekleştirilen faaliyetler çerçevesinde gerekli ticari ve teknik yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

 • Şirket’imiz tarafından icra edilen faaliyetlerin ilgili mevzuata, uluslararası sözleşmeler ve Şirket’imizin süreçlerine uygun olarak yerine getirilmesini, ve

sağlamak amacıyla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

 1. İşlenen Kişisel Veriler’inizin Aktarılacağı Kişiler ve Aktarım Amacı

Şirket’imizce toplanan Kişisel Veriler’iniz; sadece yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere, iş ortaklarımıza, hakim ortak ve/veya hissedar olduğmuz grup şirketlerimize, tedarikçilerimize, Şirket’imizin yetkililerine, hissedarlarımıza, Şirket’imizin bağlı olduğu veya Şirket’imize bağlı olan şirketlere, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere ve uluslararası sözleşmeler gereğince bilgi aktarımı yapmamız gereken kurum ve kuruluşlara, Sosyal Güvenlik Kurumu’na, sigorta ve aracılık hizmetleri şirketlerine, kurye şirketlerine, kolluk kuvvetlerine, dış kaynak hizmet sağlayıcılarına, barındırma hizmet sağlayıcılarına (hosting servisleri), hukuk büroları, mali müşavirlik hizmet sağlayıcıları dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yukarıda yer alan nedenlerle yurt içindeki ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

 1. Kişisel Veriler’i Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel Veriler’iniz Şirket’imiz tarafından yukarıda 2 ve 3. maddelerde belirtilen hukuki sebeplerle, işe giriş, hizmet sözleşmesinin devamı süresince ve hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra kanuni saklama süresi sona erinceye kadar fiziki ve/veya elektronik ortamda toplanmakta, işlenmekte ve saklanmaktadır.

Kişisel Veriler’iniz ayrıca hizmet verdiğimiz ve/veya ticari ilişki içerisinde olduğumuz kurum ve kuruluşlardan fiziki olarak veya elektronik olarak elde edilebilmektedir.

Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle ve yöntemlerle toplanan ve saklanan Kişisel Veriler’iniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin 2. ve 3. maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve yurtiçinde ve/veya yurtdışında bulunan üçüncü kişilere aktarılabilmektedir.

 1. Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nın 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel Veriler’in sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Şirket’imize, Şirket’imizin resmi internet sitesinde yer alan adresine posta yolu ile veya Şirket’imizin resmi internet sitesinde belirtilen genel elektronik posta adresine elektronik ortamda iletmeniz durumunda Şirket’imiz talebin niteliğine göre talebi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun olarak en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel Veriler’in eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin Kişisel Veriler’in aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

* Şirket’imizin internet sitesinde ve/veya Şirket’imizin sosyal medya hesaplarında kullanılan bazı çerezler internet sitemizi kullanabilmeniz ve kayıtlı kullanıcılar için sunulan güvenli içeriklere erişim sağlamak gibi bazı özelliklerden faydalanabilmeniz için gereklidir. Şirket’imizin internet sitesini ve/veya sosyal medya hesaplarını ziyaret edenler, internet sitesi ile sosyal medya hesaplarının doğru kullanılabilmesi, bazı istatiksel verilerinin çıkartılabilmesi ve kişiye özel hizmet sunulabilmesi için IP adresi veya konum bilgisi gibi bazı Kişisel Veriler’inin bu çerezler vasıtasıyla otomatik olarak işlenebileceğini peşinen kabul eder.

Saygılarımızla,

MER-AL MANİSA SAC OTOM. İTH. İHR. SAN VE TİC. LTD.ŞTİ

FİRMA TANITIM VİDEOSU İÇİN TIKLAYINIZ
TANITIM VİDEOSUNU İZLE